Nino Katamadze & Insight

Tour 2015

Nino Katamadze & Insight

16.10.2015 - Izhevsk 
18.10.2015 - Kazan 
19.10.2015 - Samara 
21.10.2015 - Saint-Petersburg 
23.10.2015 - Zhukovskiy 
24.10.2015 - Zelenograd 
26.10.2015 - Rostov 
27.10.2015 - Stavropol 
29.10.2015 - Krasnodar 
31.10.2015 - Moscow